Choď na obsah Choď na menu
 


NAŠA HISTÓRIA


Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici bol založený v roku 1926. Prvým predsedom DHZ bol Hadzima Ján, veliteľom bol Šichman Viktor, dozorný majetku Leščák Štefan a pokladník Jadviš Andrej.

Prvá ručná striekačka - v roku 1926 za starostovania richtára Andreja Kaminského sa zakúpila prvá ručná piestová striekačka na vozovom podvozku , ťahaná konským záprahom.

Prvá požiarna zbrojnica - na uskladnenie hasičskej striekačky ako aj hasičského vyzbroja slúžila drevená šopa pokrytá šindľovou strechou, ktorá stála uprostred dediny. Východ bol smerom od potoka na Pečovskú Novú Ves, tak, že sa vychádzalo na cestu smerom na Jakubovú Voľu. Táto budova slúžila asi do roku 1952 - 1954, kedy sa v našej obci vystavil nový Kultúrny dom, kde bol obchod a nová Požiarna zbrojnica.

Prvý výbor - prvým predsedom bol bývalý učiteľ Viktor Šichman, veliteľ Jozef Sopčák a trubač Štefan Onderovský. S istotou vieme, že veliteľ a trubač zastávali svoje funkcie až do 50 rokov. Ďalší členovia: Zvijak Andrej, Petruf Štefan, Fecko Jozef, Zvijak Jozef, Jadviš Andrej, Leščák Jozef, Kaminský Ján, Dvorščák Ján.

Uniformy DHZ - dobrovoľný hasičský zbor bol vystrojený zeleno hnedastými uniformami, ktoré mali na golieroch červené výložky. Ako pokrývka hlavy slúžila čierna prilba s medeným kovaním. Veliteľ mal na prilbe chochol. Prilby z tohto obdobia boli nájdené na kostolnom pôjde v Červenici v roku 1985.

Vyhlasovanie poplachu - poplach sa v tomto období vyhlasoval ako v mnohých obciach aj u nás cez obecného trubača, ktorým bol dlhé roky Štefan Onderovský. Trúbenie poplachu bolo ladené nižším a vyšším tónom opakovane za sebou signálom HO - RÍ. Tento spôsob sa uplatňoval až do obdobia, kedy bol v obci zriadený obecný rozhlas.

Roky 1939 - 1945 - Smutné vojnové roky.

Počas druhej svetovej vojny celková činnosť DHZ upadla. Tak ako asi všade na okolí z tohto obdobia je známe toľko, že ku koncu vojny keď našou obcou prechádzal front a nemecké vojská ustupovali bol veľký požiar, ktorý zachvátil všetky domy na pravej strane potoka od Jacka č. d. 35 až po železničnú trať.

50 až 60 roky - v týchto povojnových rokoch sa naša obec tak ako mnohé iné začala modernizovať. Bol zavedený elektrický prúd, ktorý podnietil zavedenie rozhlasu čím sa zmenil spôsob vyhlasovania poplachu. Ďalším významným medzníkom bolo postavenie Kultúrneho domu v roku 1953 pri ktorom bola vybudovaná aj nová požiarna zbrojnica. DHZ dostáva novú prenosnú prevoznú motorovú striekačku typu PRS - 8.
Výbor - J. Sopčák, P. Sopčák, Š. Onderovský, M. Kijovský, J. Marcin, Š. Jadviš.

1959 - došlo k vypuknutiu požiaru na roľníckej usadlosti vdovy Kyjovskej, kde mu padlo za obeť hospodárske stavanie a poškodená bola obytná budova.

1972 - požiarna ochrana v tomto roku svoju činnosť zlepšila. V jarných a jesenných mesiacoch vykonali preventívne prehliadky po domoch, prevádzali nácvik so striekačkou a zúčastnili sa obvodových súťažiach.
V 70 rokoch pracuje organizácia ako Československá požiarna ochrana. Organizácia v tomto období zaznamenáva rozmach.
Výbor - predseda: J. Dvorščák, tajomník: P. Sopčák, veliteľ: Š. Onderovský, pokladník: J. Marcin, strojník: A. Zvijak.
V tomto roku nás reprezentovalo družstvo dorastencov a mužov na Krajskej súťaži v Prešove.

1973 - predseda J. Dvorščák, v jarnom období sa DHZ zúčastnili na hasení požiaru v susednej dedine v Rožkovanoch.

1974 - dochádza k zmene výboru predseda: P. Jadviš, tajomník: M. Sopčák, veliteľ: Š. Onderovský, pokladník: C. Leščák, preventívar: E. Dvorščák.

1975 - požiarnici aktívne pracovali pri výstavbe nového Kultúrneho domu a odpracovali 680 h.

Uniformy - v období 70 rokoch sa nosili pracovné uniformy tmavo modrej farby. Výložka bola umiestnená na pravej strane na hrudi, k obuvi sa nosili spinky. V roku 1975 dostáva požiarny zbor jednu sadu vychádzkových uniforiem.
1976 - 50 rokov založenia DPZ v našej obci
ČSPO v roku 1976 oslávila 50 výročie založenia. V auguste v kultúrnom dome bola veľká slávnosť, prišli požiarne zbory z okolitých obcí a požiarna technika z Prešova. Programom bolo taktické cvičenie za pomoci profesionálov smerované na objekty Štátneho majetku, predvedená bola vysokozdvižná plošina pri miestnej bytovke. Na schôdzi boli vyznamenaný najstarší členovia, členovia DPZ za vernosť, povýšený a ocenení mladší členovia.

1981 - v tomto roku je postavená veža na sušenie hadíc a to za bytovkou štátneho majetku na záhrade. Reprezentovalo nás 1 družstvo.

1984 - zvolený nový výbor, predseda: V. Dvorščák, tajomník: M. Sopčák, pokladník: J. Tall, veliteľ: J. Kmec, preventívar: Ľ. Kijovský, strojník: Š. Michňa.

1986 - v tomto roku dochádza k výmene motorovej striekačky za novú PPS - 12.

1987 - zmena vo výbore- tajomník: Ľ. Štrbák. Zakúpený bol materiál pre nácvik mladých požiarnikov a to 10 m hadice, vedrova striekačka. Prvýkrát začína pracovať krúžok mladých požiarnikov pod vedením F. Šefčíka.

1988 - 1989 - reprezentuje nás len 1 družstvo, dochádza k nežnej revolúcií čím sa končí obdobie Československej socialistickej republiky a obdobie vlády komunistickej strany.

1990 - zmena názvu na dobrovoľný požiarny zbor. DPZ prijíma nový znak, nový štatút. Zakúpene vychádzkové uniformy.

1991 - 1992 - v roku 1992 dochádza vo výbore k zmene VM KMP- M. Fecko. Reprezentuje nás družstvo mladých požiarnikov a družstvo mužov.

1993 - reprezentujú nás mladý požiarnici, dospelý. Vykonáva sa zber železa a papiera. DPZ vykonáva preventívne prehliadky a cvičné poplachové cvičenia.

1994 - vykonali sa preventívne prehliadky, v letných mesiacoch bola zrušená požiarna zbrojnica a technika bola presťahovaná do budovy Kobuľského majetku. Reprezentovali nás 2 družstvá, dorastenci a prvýkrát bolo postavené aj družstvo dorasteniek.

1995 - na Bielu sobotu sme vykonali čestnú stráž pri Božom hrobe. Nezabudli sme ani na nášho patróna a jeho deň sme si pripomenuli sv. omšou. Reprezentovali nás družstvá mladých požiarnikov, dorastencov a dospelý. V závere roka sme usporiadali silvestrovský večierok.

1996 - Oslavy 70 rokov založenia DHZOslavy výročia sa uskutočnili v deň sv. Floriána. Pri tejto príležitosti bol posvätený základný kameň pre novú požiarnu zbrojnicu. Pri jej výstavbe sa odpracovalo veľa brigádnických hodín. Oslavy trvali počas 2 dni. V sobotu sme ich zahájili reláciou v rozhlase, taktickým preverovacím cvičením s námetom požiaru hospodárskych budov firmy Kova, slávnostným valným zhromaždením a vystúpením folklórneho súboru. V Nedeľu sa uskutočnila slávnostná sv. omša, ktorú koncelebroval duchovný otec R. Čontofalský. Počas sv. omše bola posvätená PZ, obraz a zástava.

1997 - v tomto roku družstvo chlapcov získalo Šarišský pohár v Prešove.

1998 - 2. júna v ranných hodinách zaznel signál horí. Horieť začala hospodárska budova pri rodinnom dome pána J. Rabatina, okrem nášho DHZ sa zásahu zúčastnili aj jednotka z SB. V tomto roku sa nám podarilo postaviť hydrantovú skrinku pred rodinným domom č. 5 P. Zvijaka. Na súťažiach nás reprezentovali 3 družstva mladých požiarnikov, družstvo mužov, žien, dorastencov, dorasteniek a mužov nad 35 rokov. Konali sa oslavy 720 výročia prvej písomnej zmienky o obci Červenica.

1999 - činnosť sme začali privítaním sochy Panny Márie Sedembolestnej, a výročným valným zhromaždením, kde sme privítali viceprezidenta DPO SR Judr. J. Minárik, člen sekretariátu DPO- SR T. Horvát, podpredseda OV - DPO S. Laborecky, predsedníčka komisie žien A. Plavčanová a okrskový inštruktor R. Smetanka. Na súťažiach nás reprezentovali 3 družstva mladých požiarnikov, družstvo žien, mužov, dorastencov, dorasteniek a mužov nad 35 rokov. Dorastenky si výhrou zabezpečili postup na Krajské kolo v Bardejove kde získali 6 miesto. Dňa 23. mája KMP navštívil mesto Prešov a to kostol sv. Mikuláša, exkurzia požiarneho útvaru a múzea. Ústrednú školu v Martine navštívil P. Petruf (kurz strojníkov) a M. Fecko (kurz vedúci MP I. stupňa). Požiare sa vyskytli hlavne na trávnatých plochách a na lokalite Valky.

2000 - pre DPZ bol rokom mládeže. Na súťažiach nás reprezentovali 2 družstva dievčat a 3 družstva chlapcov, družstvo dorastencov, 2 družstva mužov a muži nad 35 rokov. Začiatkom náš DPZ vykonal čistenie studničiek.

2001 - naši dorastenci svojou šikovnosťou postúpili na Šarišský pohár do Svidníka kde dosiahli krásne 3 miesto. Dňa 8. júla DHZ zasahoval pri povodni. Zmena výboru- strojník: Š. Michňa ml., P. Čižmár, referent mládeže: M. Dlugoš, hospodár: P. Petruf, organizačný referent: A. Jadviš, revízor: Ľ. Džačovský, tajomník: M. Fecko, referent žien: M. Ižariková, kronikár: M. Makarová, referent mládeže: K. Falatová.
2002 - zúčastnili sme sa Krajského kola hry Plameň v Spišskom Bystré, kde dievčatá obsadili zatiaľ najlepší úspech a to 2. miesto a chlapci 4. miesto. V tomto roku náš DPZ pán Petruf Peter z dôvodu presťahovania.

2003 - dňa 17. augusta sme sa zúčastnili Šarišského pohára v Chmeľnici, kde družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto a družstvo žien 3. miesto. Súťaž bola spojená aj s výletom do Vŕbového. Odpracovali sme veľa brigádnických hodín pri oprave Avie Furgon 21, úprave okolia požiarnej zbrojnice. V tomto roku bola zakúpená socha sv. Floriána a 2 nové savice.

2004 - dňa 25. júla sme sa zúčastnili XII. ročníka súťaže hasičských družstiev, na Šarišskom pohári v Zborove, kde nás reprezentovalo družstvo chlapcov, ktorý obsadili 3. miesto a družstvo dorastencov, ktoré obsadili 2. miesto. Súťaž bola spojená s výletom do Bardejovských kúpeľoch. Pretrvávajúcimi dažďami dňa 29. júla náš DHZ zasahoval pri povodni. Ústrednú školu v Martine navštívili M. Dlugoš. M. Makarová a získali osvedčenie vedúci MP II. stupňa.
Deň 17.september je pre DHZ veľkým medzníkom lebo v našej obci vzniká OHZ na základe podpísania dohody medzi obcou Červenica a DHZ. V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 o požiarnej ochrane a vyhlášky ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o hasičských jednotkách sa dňa 29. 10 2004 sa uskutočnilo základne školenie jej členov. Predmetom boli 6 vyučovacie hodiny. Školenie sa končilo písomnou a ústnou skúškou. V mesiaci november na IMZ schôdzi naši dvaja členovia Ľ. Kijovský a P. Čižmár zúčastnili školenia po ktorom získali III. stupeň odbornosti vzorný požiarnik.

2005 - nastala zmena vo výbore vo funkciách tajomník: M. Dlugoš, veliteľ: M. Fecko, pokladník: K. Falatová, organizačný referent: S. Seman, vedúci mládeže: R. Michňa, referent mládeže: Z. Džurňáková. V januári sme vykonali opravu strešky na PZ. Vo februári sa OHZ zúčastnil zdokonaľovacej prípravy členov, ktorá bola spojená s odovzdávaním dekrétov členom OHZ. V mesiaci apríli sa uskutočnilo školenie protipožiarnych hliadok pod vedením veliteľa. Ženy po výhre na okresnom kole postúpili na krajskú súťaž v Poprade kde obsadili 4 miesto. V októbri naši dvaja členovia M. Dlugoš a M. Makarová navštívili ústrednú školu v Martine, kde získali VKMP I. stupňa.
Brigádnická činnosť sa uberala úpravou ihriska, prípravou cvičebných plôch, údržbou HZ, hasičskej techniky.
Obecný úrad nám zabezpečil výmenu agregátu PPS 12. DHZ zasahoval pri požiari autobusu SAD a pri hasení kríža na obecnom cintoríne. DHZ zakúpil tričká pre mladých požiarnikov v modrej a červenej farbe.

2006 - v marci OHZ zasahoval pri povodni v smere na PNV z dôvodu topiaceho sa snehu. V apríli sme sa zúčastnili školenia rozhodcov pre KMP a školenia rozhodcov pre PP DHZ, kde naši 4 členovia získali odznak rozhodcov. Preventivár obce v spolupráci s OÚ uskutočnili školenie vedúcich členov preventívnych kontrolných skupín a po školení sa vykonali preventívne prehliadky po obci. V máji sa vykonala oprava veže na sušenie hadíc. V tomto roku sme si pripomenuli 80. výročie založenia DHZ.
2007 - 2008 - aj tieto roky boli sprevádzané úspechmi v súťažiach. Nezanedbali sme ani oblasť brigád, oblasť vzdelávania o čom svedčí úspech našich dvoch členov M. Dlugoša a M. Makarovej, ktorý dňa 10. júna ukončili štúdium na OŠ DPO v Martine, kde získali hodnosť technik a osvedčenie. Nepovšimnutá neostala ani oblasť prevencie prostredníctvom relácií v rozhlase. Výbor v týchto rokoch pracuje v zložení predseda: M. Dlugoš, tajomník: Z. Brendzová, veliteľ: M. Fecko, pokladník: S. Seman, preventivár: Ľ. Kijovský, strojník: P. Čižmár, revízor: P. Ľeščák, kronikár: M. Makarová, vedúci mládeže: R. Michňa, referent mládeže: Z. Džurňáková, referent žien: M. Ižariková, organizačný referent: V. Džačovská, hospodár: J. Šefčíková a ďalší členovia: Ľ. Štrbák a A. Jadviš.