Choď na obsah Choď na menu
 


Štatút pre činnosť okrskov

20. 9. 2009

Štatút pre činnosť okrskov

 

 

Článok č.1

Postavenie a význam okrskov

 

1.      Okrsok je pomocným orgánom Okresného výboru DPO /OV DPO/ resp. Územného výboru DPO /ÚzV DPO/  na úseku  inštruktážno – metodickej, organizátorskej a kontrolnej činnosti voči DHZ. Okrsková činnosť je vymedzená v Stanovách DPO SR článok 10 bod 5.

2.      Okrsok predstavuje inštruktážno – metodické centrum, ktoré umožňuje OV DPO resp.  ÚzV DPO cieľavedome, systematicky a metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť funkcionárov a  DHZ a získavať tak potrebné informácie o ich činnosti a spolupráci s príslušnými mestskými resp.  obecnými samosprávami.

3.      Okrsky vo svojej činnosti plne rešpektujú postavenie štátnej správy a existujúce právne normy v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Článok č. 2

Organizačná štruktúra

 

1.      Okrsky, ako nižší organizačný článok DPO SR sa tvoria s prihliadnutím na organizačnú štruktúru obcí a miest regiónu, ako i komunikačné podmienky v súlade s ich zaradením do príslušného hasebného obvodu.

2.      Okrsok tvorí spravidla 5 – 10 Dobrovoľných hasičských zborov. Zaradenie okrskov a zmeny vykonáva Plénum OV DPO resp. ÚzV DPO spravidla po uplynutí kalendárneho roka. Priebežnou činnosťou okrskov sa zaoberá Predsedníctvo a odborné komisie OV DPO resp. ÚzV DPO, najmä však Okresný výcvikový štáb resp. Územný výcvikový štáb. Za činnosť okrskov na úrovni OV DPO resp. ÚzV DPO zodpovedá podpredseda – okresný veliteľ resp. podpredseda – územný veliteľ.

 

Článok č. 3

Okrskoví funkcionári a náplň ich činnosti

 

1.Pre riadenie činnosti okrskov sa ustanovujú funkcie:

a)      okrskový inštruktor

b)      okrskový veliteľ

c)      okrskový strojník

d)      okrskový referent pre prácu s mládežou

e)      okrskový preventivár

 

2.Okrskový inštruktor, člen Pléna OV DPO resp. ÚzV DPO

 

Podľa plánu OV DPO resp. ÚzV DPO na príslušný rok organizuje najmenej polročne inštruktážno – metodické zamestnanie výborov DHZ, spravidla po konaní Pléna OV DPO resp. ÚzV DPO. Na IMZ prizýva predsedov, tajomníkov, veliteľov, strojníkov, preventivárov, referentov pre prácu s mládežou a revízorov DHZ a spravidla aj starostov príslušných obcí v okrsku.

Pozvánky na IMZ okrsku zabezpečuje prostredníctvom riaditeľa OV DPO resp. ÚzV DPO. Okrskový inštruktor vykonáva metodickú prípravu príslušných funkcionárov DHZ,  informuje ich o uzneseniach vyšších orgánov DPO SR. Vedie ich k dodržiavaniu Stanov a Rokovacieho poriadku DPO SR, štatútu o vyznamenaniach členov a funkcionárov DPO SR, smerníc pre hospodárenie v DHZ. Usmerňuje ich v plnení úloh na úseku práce s členskou základňou, k získavaniu vlastných príjmov, k vedeniu dokumentácie DHZ, k brigádnickej, kultúrnej a spoločenskej činnosti, k spolupráci s obecnými a mestskými samosprávami. Je nápomocný DHZ pri organizovaní osláv DHZ /výročia založenia DHZ /. Zúčastňuje sa   Výročných členských schôdzí  DHZ vo svojom okrsku. O plnení týchto úloh vedie základnú evidenciu, ktorú poskytuje OV DPO resp. ÚzV  DPO.

 

3.      Okrskový veliteľ,  držiteľ odbornej spôsobilosti veliteľa OHZ a spravidla člen okresného resp. územného výcvikového štábu, spravidla držiteľ odznaku odbornosti Hasič I. stupňa

 

Podľa plánu OV DPO resp. ÚzV DPO na príslušný rok spoločne s okrskovým inštruktorom sa podieľa na organizovaní IMZ okrsku. Organizuje obvodové súťaže DHZ  a previerkové cvičenia na úrovni okrsku za priamej spolupráce starostov obcí v okrsku,  OR HaZZ a DHZ v okrsku. Je nápomocný  veliteľom DHZ, /OHZ/ pri organizovaní taktických a previerkových cvičení. Riadi pohárové súťaže dospelých vo svojom okrsku. Okrskový veliteľ vykonáva odborno – metodickú prípravu príslušných funkcionárov v súlade so všeobecne záväznými  právnymi normami z oblasti ochrany pred požiarmi. Vedie veliteľov DHZ, /OHZ/ k dodržiavaniu plánu školenia a výcviku príslušného roka, k získavaniu vedomostí formou absolvovaní kurzov v OŠ DPO, základných školení, IMZ, plnení podmienok odznakov odbornosti Hasič I., II., a  III. stupňa, Rozhodca DPO SR, výkonnostných tried. Usmerňuje veliteľov DHZ, /OHZ/ k vedeniu  dokumentácie v oblasti represie. Okrskový veliteľ spolupracuje s obecnými a mestskými úradmi pri zabezpečovaní potrebnej hasičskej techniky, výstroje a výzbroja,  ako aj zabezpečovaní funkčnosti vodných zdrojov. V spolupráci s veliteľmi DHZ, /OHZ/, príslušnými OcÚ, MsÚ vedie príslušnú dokumentáciu o stave, akcieschopnosti DHZ,  /OHZ/ pričom informuje OV DPO resp. ÚzV DPO.

 

 4. Okrskový strojník

 

Úzko spolupracuje so starostami obcí a primátormi miest v okrsku ako aj strojníkmi DHZ /OHZ/ vo svojom okrsku na úseku starostlivosti o hasičskú techniku, výstroj a výzbroj.   Je nápomocný starostom obce pri výbere člena do funkcie strojníka, ktorý musí byť zdravotne spôsobilý, má minimálne dvojročnú  prax  vo vedení motorových vozidiel v príslušnej skupine. Vedie strojníkov DHZ  /OHZ/ k vedeniu dokumentácie týkajúcej sa strojnej služby. Jedná sa hlavne o evidenciu kontrol a údržby hasičskej techniky /denná, týždenná , mesačná, štvrťročná kontrola, umývanie, mazanie a výmena olejov, príprava na zimnú a letnú prevádzku /, opravy hasičskej techniky, evidenciu čerpania pohonných látok, vedenie prevádzkových denníkov a vozového zošita. Vykonáva kontrolu zazimovania hasičskej techniky na hasičských zbrojniciach vo svojom okrsku za spolupráce so starostami obcí a strojníkmi DHZ. Metodicky usmerňuje strojníkov, aby mali zabezpečené v zimnom období vykurovacie systémy v hasičských zbrojniciach , aby mali doplnenú zimnú výstroj ako reťaze, posypový materiál.

 

5. Okrskový referent pre prácu s mládežou, spravidla držiteľ odznaku odbornosti I. stupňa vedúci mládeže

 

Riadi pohárové súťaže dorastu a mladých hasičov organizovaných na úrovni okrsku. Vedie vedúcich mládeže DHZ  k dodržiavaniu plánu hlavných úloh na úseku práce s mládežou. Vedie vedúcich mládeže DHZ k získavaniu požadovanej normy vedomostí formou základných školení, IMZ, absolvovaním kurzov v OŠ DPO a plnením podmienok k získaniu odznaku odbornosti vedúci mládeže /minimum, III., II., I. stupeň/, ako aj odznaku odbornosti Rozhodca pre hru Plameň, súťaž dorastu v DPO SR. Je nápomocný vedúcim mládeže DHZ vo vedení dokumentácie v práci s mládežou /ekonomická dokumentácia, evidencia preukazov mladých hasičov, u dorastu evidencia členských preukazov člena DPO SR, plán práce činnosti dorastu, mladých hasičov, evidencia dochádzky, vedenie kroniky /. Vedie vedúcich mládeže k celoročnej činnosti práce s mládežou. Je nápomocný začínajúcim vedúcim mládeže pri trénovaní kolektívov mladých hasičov na celoštátnu hru plameň, branné preteky  mladých hasičov.

 

6. Okrskový preventivár, držiteľ odbornej spôsobilosti preventivár požiarnej ochrany obce

 

Metodicky napomáha DHZ /OHZ/ pri zabezpečovaní sezónnych akcií /Ochrana lesov, Ochrana úrody, Zimné vykurovacie obdobie /. Vedie preventivárov požiarnej ochrany obcí k práci v súlade s vykonávacou vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii hlavne po stránke skvalitňovania vedenia  dokumentácie pre mestské a obecné úrady. Dbá na  správne vyplňovanie požadovaných hlásení na úseku požiarnej prevencie pre  OV DPO resp. ÚzV DPO.

 

 

Článok č. 4

Finančné zabezpečenie

 

1.      Odbornú prípravu okrskových funkcionárov a ich materiálne zabezpečenie hradí príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO podľa finančných možností v súlade s rozpočtom OV DPO resp. ÚzV DPO.

 

Článok č. 5

Záverečné ustanovenie

 

1.      Štatút pre činnosť okrskov  bol schválený Prezídiom  DPO SR dňa 13. marca 2008.

2.      Štatút pre činnosť okrskov nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2008.

3.      Vydaní tohto Štatútu stráca platnosť Štatút pre činnosť okrskov zo dňa 24.10.1992, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor

Zápisnica

z inštruktážno – metodického zamestnania v okrsku s funkcionármi Dobrovoľných hasičských zborov

Okrsok:                                                                          počet DHZ v okrsku:    

IMZ sa konalo dňa:                                                       v obci:

Účasť:              predsedov:             veliteľov:               preventivárov:              strojníkov:              tajomníkov:  

 

                                Ref. pre prácu s mládežou:                          iných / starostovia obce, zástupcovia, iné spol. organizácie/:

Program IMZ

Prerokované body

Vykonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy pre DHZ:

 

 

 

 

 

Informácie, návrhy a doporučenia pre vyššie orgány

 

 

 

 

Vyhodnotenie IMZ / vypracuje okrskový inštruktor /

 

 

 

 

 

 

Najbližšie IMZ zvolať do obce / predbežný termín /

 

 

 

Spracoval / okrskový inštruktor/:                                                 podpis:                                 dňa: